Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

In de Wet op Medezeggenschap Scholen (WMS) staat dat aan een school een medezeggenschapsraad verbonden moet zijn.
Omdat De Meerwaarde bestaat uit het vmbo en het Pratkijkonderwijs heeft De Meerwaarde een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR van De Meerwaarde zijn 8 personeelsleden gekozen en nemen er 4 leerlingen en 4 ouders zitting in deze raad.

De GMR is betrokken bij het onderwijs en ontwikkelingen op de Meerwaarde waarbij zij in nauw contact staat met het bevoegd gezag. Kort gezegd zijn de taken van de GMR:

 

  1. Volgen van de voortgang van het onderwijs op de Meerwaarde en deze voortgang bespreken met het CvB.
  2. Proactief meedenken bij allerlei ontwikkelingen.

Bij het uitvoeren van deze taken heeft de GMR een drietal rechten, namelijk:

  • het recht op overleg (artikel 6 Wms);
  • het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms);
  • het recht op informatie (artikel 8 Wms).

Afhankelijk van het onderwerp heeft de GMR recht op:

  • Instemming
  • Advies
  • Informatie

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt een mail sturen naar GMRsecretariaat@demeerwaarde.nl Het opvragen van notulen kunt u ook via dit e-mailadres doen.